Liên kết website
Số lượt người truy cập
Hôm nay : 1

Tóm tắt văn bản

Ngày ban hành:
28/04/2017
Ngày hiệu lực:
28/04/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
16/03/2015
Ngày hiệu lực:
31/01/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Nghị định sữa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 9 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

Ngày ban hành:
27/07/2013
Ngày hiệu lực:
31/01/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thư viện ảnh